privacyverklaring

Privacyverklaring

Kras Jeugdwerk vzw hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en privacy. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe deze verwerkt worden. Kras Jeugdwerk vzw volgt daarbij de wetgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hoe doen we dat concreet?

 

Waarom verwerken wij je persoonsgegevens?

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Kras Jeugdwerk vzw (uitvoering overeenkomst),
 • om nieuwsbrieven en uitnodigingen te ontvangen (toestemming betrokkene),
 • met betrekking tot subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting).

 

Welke persoonsgegevens bewaren we?

Voor de bovenstaande doelstellingen vragen wij om de volgende persoonlijke identiteitsgegevens te bewaren en verwerken:

Voor deelname als lid aan de werking:

 • voornaam, familienaam, deelwerking, geslacht, adres(sen), telefoonnummer(s), geboortedatum, thuistaal, school, vervoersmethode van en naar de werking, hobby’s, doorstroming naar ander vrijetijdsaanbod bij uitstroom, medische gegevens noodzakelijk bij een interventie.

Voor inschrijving op een nieuwsbrief

 • voornaam, familienaam, organisatie en het e-mailadres.

Schrijf je je in voor een cursus, studiedag of een opleiding, kunnen wij bijkomend volgende gegevens vragen

 • geboortedatum en eetvoorkeur

We verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke voogd.

 

Wat doen we met deze gegevens?

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

De gegevens die je ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dat noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • cursussen die in samenwerking met een andere werking georganiseerd worden,
 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting) en IT-infrastructuur,
 • sommige gegevens worden anoniem verwerkt om statistieken over onze werking te kunnen presenteren aan subsidiërende overheidsinstanties en andere stakeholders.

Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen met wie we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Bovendien zullen wij persoonsgegevens slechts delen met andere derden indien je ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU, behalve de gegevens die bewaard worden voor nieuwsbrieven. Deze worden verzonden via MailChimp, die de gegevens in de Verenigde Staten bewaren. MailChimp werkt volledig conform de EU-wetgeving.

 

Hoelang bewaren we deze persoonlijke gegevens?

Voor leden worden de gegevens bijgehouden zo lang ze aansluiten bij de werking. Na 2 jaar inactiviteit word je niet langer als lid beschouwd en worden de gegevens niet meer bewaard.

Daarnaast houden we bepaalde gegevens bij om onze activiteiten te rapporteren aan de overheid (met betrekking tot subsidiëring).

Voor inschrijving op een nieuwsbrief worden de gegevens bewaard tot je jezelf uitschrijft van de desbetreffende nieuwsbrief.

Voor deelname aan een cursus, opleiding, studiedag,… worden je gegevens bewaard tot het einde van de activiteit in kwestie.

 

Worden mijn gegevens op een veilige manier bewaard?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hanteren we een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

Onze medewerkers zijn bovendien geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Wat kan ik zelf doen met betrekking tot mijn gegevens?

 • Je kan op elk moment wijzigingen in je persoonsgegevens doorgeven.
 • Je kan te allen tijde je persoonlijke gegevens inkijken en eventueel verbeteren. Je hebt bovendien het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou rechtstreeks aan een andere partij.
 • Je kan bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel daarvan) door ons of door één van onze verwerkers.
 • Je hebt steeds het recht de toestemming met betrekking tot het verzamelen en verwerken van je gegevens in te trekken en ‘vergeten’ te worden.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren, door bijvoorbeeld een kopie van je identiteitskaart mee te sturen of te antwoorden op enkele vragen met betrekking tot je persoonsgegevens.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je daarover meteen contact met ons op te nemen via privacy@krasjeugdwerk.be.

Bovendien heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen gekend als de Privacycommissie). Dat is de toezichthoudende autoriteit op het vlak van privacybescherming.

In de tweede plaats, indien je schade zou lijden, kan je daarnaast ook een vordering tot schadevergoeding instellen bij de bevoegde burgerlijke rechtbank. Voor meer informatie met betrekking tot klachten en mogelijkheden tot verhaal kan je het volgende adres van de Gegevensbeschermingsautoriteit raadplegen: https://www.privacycommission.be/nl/klacht-enberoep."

 

Nog vragen of opmerkingen?

Neem contact op via privacy@krasjeugdwerk.be.