Onze kijk

Onze kijk

Kras Jeugdwerk is actief in de kansenwijken van Antwerpen. Dat doen we niet zonder reden. In de context van een stad, en zeker in de wijken waar we werken, willen we een antwoord bieden op de maatschapelijke kwetsbaarheid van de kinderen en jongeren die er leven. We richten ons dan ook specifiek op thema's als welzijn, onderwijs, meisjeswerking en arbeid. Op deze domeinen kunnen we met jeudgwerk een brug vormen om kinderen en jongeren te laten aansluiten in de samenleving.

Bij Kras geloven we in de kracht van onze kinderen en jongeren. We reiken hen kansen aan, en vertrekken in onze werking steeds vanuit de kinderen en jongeren zelf. We willen een eigen, veilige plek bieden in de maatschappij, van waaruit ze kunnen groeien. Een plaats bieden doen we zowel fysiek als psychologisch: een plek waar ze aanvaard worden in plaats van getolereerd, waar ze kunnen bijdragen in plaats van slechts gedoogd te worden. Om dit waar te maken, is onze werking uitermate laagdrempelig, zoals bij een instuif waar iedereen gewoon binnen en buiten mag lopen wanneer hij of zij dat wil. En dat werkt. Veel kinderen en jongeren vinden in Kras een 'tweede thuis'. Dit biedt een sterke vertrouwensbasis, van waaruit we vertrekken om hen autonomie en verantwoordelijkheid te bieden, en hen belangrijke waarden mee te geven.

We willen continu actief aanwezig zijn in de brede leefwereld van kinderen en jongeren. We werken met steunpunten per wijk, en zijn van daaruit ook actief op pleintjes en straten. Hierdoor kunnen we erg lokaal een aanbod bieden op plaatsen die voor de kinderen en jongeren belangrijk zijn. Doordat de steunpunten samenwerken binnen de organisatie kunnen we daarnaast ook wijkoverschrijdend werken.

Verscheidenheid is een onmiskenbaar onderdeel van de steeds veranderende samenleving en de dagdagelijkse realiteit. Verscheidenheid in leefwereld, socio-economische status, etniciteit, cultuur, waarden en normen,...  Bij Kras geloven we dat verscheidenheid kansen en mogelijkheden biedt, zonder daarbij voorbij te gaan aan de moeilijkheden die erbij komen kijken. Hierbij vertrekken we steeds vanuit de beleving van de kinderen en jongeren van deze verscheidenheid.
Vaak krijgen ze te maken met sociale uitsluiting. Omdat sociale uitsluiting een probleem is dat zich op verschillende niveaus manifesteert, willen we hier ook op alle niveaus mee aan de slag. Dit betekent dat we met de kinderen en jongeren zowel individueel werken als in groep, maar ook hun stem willen laten horen in het maatschappelijk debat. 

visie
Text left & image right

Maar bovenal vinden we dat kinderen en jongeren ook gewoon kinderen en jongeren mogen zijn. Ze hebben recht op vrije tijd. Het recht om te spelen, te hangen, vriendschappen te sluiten en zich te amuseren. Natuurlijk stellen we ons als organisatie doelen en gaan we ervan uit dat kinderen en jongeren via spel en activiteiten allerhande zaken leren. Maar gewoon plezier beleven an sich en ruimte krijgen om je eigen grenzen af te tasten in een samenspel met anderen, waarbij ook ‘niets doen’ en ‘zich mogen vervelen’ hun plaats krijgen, is zinvol.

Wil je onze volledige visietekst lezen? Die vind je in het document hieronder.