background image

Met de steun van

Facts & Figures: algemeen

 

1. Het aantal activiteitsuren, aantal deelnemers en aantal deelnames van 2013, 2014 en 2015:

algemeen activiteitsuren

In 2015 bereikte Kras vzw met haar 5 wijkgebonden steunpunten en het thematisch steunpunt Sport, 4111 geregistreerde kinderen, tieners en jongeren. Dit zijn vaste deelnemers die regelmatig van ons aanbod genieten. Veelal gaat dit om deelnemers die meermaals per week deelnemen aan onze activiteiten; we zouden hen leden kunnen noemen.
Naast de vaste leden bereikten we nog veel kinderen, tieners en jongeren waarvan de aanwezigheden geteld zijn, maar waarvan we (nog) geen verdere gegevens hebben. We noemen ze onbekende deelnemers. Zij genoten ofwel af en toe van het vaste aanbod, ofwel namen ze deel aan occasioneel aanbod, opendeurdagen, open pleinaanbod of werden ze bereikt via vindplaatsgericht werken. De deelnames van de uniek geregistreerde en ook de deelnames van de niet-geregistreerde deelnemers, vinden we terug bij het aantal deelnames.
Onze nieuwe focus op plein- en vindplaatsgericht werk zien we weerspiegeld in de cijfers. We kozen ervoor om – naast de extra middelen voor onze pleinopdracht – op bepaalde plaatsen ook inzet van de binnenwerking te verschuiven naar de pleinwerking. Om redenen van laagdrempeligheid, kiezen we ervoor om tijdens ons pleinwerk, kinderen en jongeren niet met naam en toenaam te registreren. Bijgevolg zien we een kleine daling het aantal uniek geregistreerde deelnemers ten opzichte van 2014. Deze daling is erg beperkt. Als we deze afzetten tegen de grote groei in activiteitsuren en deelnames die we hebben dankzij ons pleinwerk, kunnen we stellen dat onze relevantie in de wijken waar we actief zijn verder stijgt.


2. Het aantal meisjes en jongens in 2013, 2014 en 2015

algemeen gender

Historisch gezien is het zo dat een WMKJ in de oudere leeftijdsgroepen meer jongens dan meisjes bereikt. Bij Kras
is dat niet anders. Voor de jonge leeftijd is het onevenwicht jongens-meisjes onbestaande. Naarmate de leeftijd stijgt, daalt de deelname van meisjes. Kras koos voor een specifieke inzet op deze belangrijke doelgroep.

Vorig jaar kondigden we fier aan dat deze inzet zijn vruchten afwierpt. En nog steeds zien we een redelijke deelname van tiener- en jongerenmeisjes in onze clubwerkingen. We zijn echter zoekende naar onze inzet op de pleintjes. Onze werking steeg met 30% dankzij de pleinwerking, maar dit heeft implicaties op de bereikcijfers van meisjes. Daarom kiezen we ervoor om in elk steunpunt, waar we inzetten op vindplaatsgericht jongerenwerk (Berchem, Borgerhout, en Kiel/Zuid), vanaf 2016 ook te experimenteren met de inzet van een vrouwelijke vindplaatsgerichte jongerenwerker.

De steunpunten Merksem en Noord hebben een ACB-werking. Vanuit de opdrachtgever Business en Innovatie (Stad Antwerpen) is ervoor gekozen om de stadsbrede ACB-inzet, specifiek voor meisjes, onder te brengen bij onze partner JES. Vanuit de goede samenwerking die nu loopt, voorspellen we dat meisjes vanuit Kras kunnen doorstromen naar de ACB-werking van JES.

Om tegemoet te komen aan de noden van meisjes in de stad, startten we in 2016 het labo-project ‘BAM’. Binnen dit project zetten we meisjes zelf aan het stuurwiel: zij organiseren zelf activiteiten voor hun peers. Dit wordt voor ons een interessante leerschool.

Naast deze organisatiebrede keuzes, zien we dat alle steunpunten verder zoeken naar een duurzaam bereik van meisjes. In verschillende steunpunten organiseren we aparte activiteiten voor meisjes, vaak bestaan er ook aparte meisjesgroepen. Dit creëert een aanbod op maat en biedt veiligheid, zowel voor de meisjes als voor hun ouders. Ook zien we interessante experimenten met dans- en theaterprojecten en onze succesvolle meisjesvoetbalwerking door steunpunt Sport.
We stellen vast dat een aangepast thematisch aanbod, meisjes boeit en we werken verder op deze piste.3. De origine van de deelnemers in 2013, 2014 en 2015

algemeen origine

De origine van onze doelgroep is en blijft zeer divers. In grote lijnen kunnen we stellen dat dit een afspiegeling is van de origine van de maatschappelijk kwetsbare jeugd in de achterstandswijken in Antwerpen. Op zich vinden we deze vorm van diversiteit van ondergeschikt belang, omdat onze focus ligt op maatschappelijke kwetsbaarheid. Toch is het een indicatie dat onze werkingen open staan voor alle potentiële doelgroepen uit de wijken waar we actief zijn. De cijfers hebben geen betrekking op het steunpunt Sport (het is niet mogelijk deze gegevens te genereren voor deze werking). Bij het label ‘Andere’ zitten vooral kinderen en jongeren zonder migratie-achtergrond, autochtonen dus.
We merken dat ‘van Marokkaanse origine’ sterker vertegenwoordigd is naarmate de leeftijd stijgt. Hiervoor hebben we twee verklaringen. Om te beginnen is er het feit dat jongeren zich – zeker vanaf de puberteit, een periode die veel onzekerheid met zich meebrengt – het best voelen in een veilige omgeving. Verschillende factoren maken deze veilige omgeving uit, o.a. de herkenbaarheid van de peergroep. Daarom is het volgens ons normaal dat de grootst aanwezige groep, die van Marokkaanse origine, naar de werking blijft komen. De uitvallers die er zijn, zijn vooral jongeren van een andere dan de Marokkaanse origine.
Een tweede verklaring is het vaak verhuizen van maatschappe-lijk kwetsbaren. In het bijzonder nieuwkomers en eerste generatie allochtonen, verhuizen het meest. Wanneer een kind naar onze werking komt, en zijn gezin verhuist na enige tijd naar de andere kant van de stad, komt dit kind meestal niet meer naar de werking. Wellicht vindt hij in een andere Kras-werking aansluiting. Maar wanneer dit kind de puberteit bereikt, stellen we vast dat, na een verhuizing, aansluiting vinden bij bestaande werkingen moeilijker wordt. Binnen de groep van maatschappelijk kwetsbare Antwerpenaren stellen we vast dat diegenen van Marokkaanse origine weinig verhuizen. We vermoeden dat dit te maken heeft met het feit dat deze migrantengemeenschap al lang in Antwerpen aanwezig is, vaak al drie generaties.
Deze verklaringsgronden nemen niet weg dat het een uitdaging blijft om ook in de oudere leeftijdsgroepen een divers bereik te behalen. Het streefdoel is immers niet diversiteit op zich, maar wel een afspiegeling van de maatschappelijk kwetsbare doelgroep in de wijk. Deze afspiegeling lijkt ons de beste indicator voor onze toegankelijkheid en laagdrempeligheid voor alle maatschappelijk kwetsbare jeugd.
We kiezen ervoor om de origine niet te registreren bij ons pleinwerk. Dit soort registratie komt de laagdrempeligheid van onze werking niet ten goede. We monitoren ons pleinwerk op een kwalitatieve manier. Een van de redenen waarom we kiezen voor pleinwerk is het diversifiëren van onze doelgroep. We merken dat de kwetsbare jeugd die we ontmoeten tijdens ons pleinwerk een meer diverse groep vormt dan de jeugd die we traditioneel bereiken met onze clubwerking. We geloven dat onze keuze om naar buiten te trekken, onze doelgroep verder diversifieert.4. De aard van het activiteitenaanbod in  2013, 2014 en 2015

algemeen aanbod

Deze cijfers geven een verdeling in soorten aanbod weer.
De cijfers hebben geen betrekking op het steunpunt Sport.De categorieën zijn beperkt, wat weinig zinvolle interpretatie toelaat. Wel kunnen we stellen dat:
1. Het permanent aanbod heel duidelijk de basis is en moet zijn van onze werking.
2. In het permanent week- (en weekend-)aanbod zowel vaste activiteiten als projectmatig werk vervat zit.
3. We ernaar streven om een zo weinig mogelijk consumptief aanbod op te zetten. Het beperkte aandeel uitstappen is hiervan een indicatie.
4. Sport, en meer in het bijzonder voetbal, een belangrijk thema is om een brede maatschappelijk kwetsbare doelgroep duurzaam te laten participeren aan jeugdwerk. Om deze reden moet hier in de toekomst zeker niet minder op worden ingezet.

Opmerking
Bovenstaande cijfers zijn exclusief de werking van Plein Publik en vindplaatsgericht werken omdat we deze werkingen anders registreren. We maken geen onderscheid in leeftijd en enkel het totaal aan activiteitsuren en aantal deelnames worden genoteerd. Het totale aanbod, inclusief Plein Publik, is daarom verwerkt in een taartdiagram 2015:

algemeen aanbod met PP

 

Totaal zonder en met Plein Publik
Het aanbod in uren contacttijd exclusief Plein Publik kende bij kinderen, tieners en jongeren een stijging in 2015. In de taartdiagram zien we dat 27% van ons aanbod bestaat uit Plein Publik (in activiteituren is dit 23%), dit impliceert dat onze werking een forse groei kende door ons werk op de pleintjes.