background image

Met de steun van

Facts & Figures: algemeen

 

1. Het aantal activiteitsuren, deelnemers en deelnames van de voorbije jaren:

activiteitsurenIn 2017 bereikte Kras met haar 5 wijkgebonden steunpunten en het thematisch steunpunt Sport, meer dan 4000 geregistreerde kinderen, tieners en jongeren. Dit zijn vaste deelnemers die regelmatig van ons aanbod genieten. Meestal gaat dit om deelnemers die meermaals per week naar onze activiteiten komen; we zouden hen leden kunnen noemen.

Naast de vaste leden bereikten we nog heel erg veel kinderen,
tieners en jongeren waarvan we geen gegevens registreren. Hun
aanwezigheid wordt echter wel geteld. Dit is vooral het geval bij
ons aanbod op pleinen (Plein Publik) én de jongeren die bereikt
worden via onze vindplaatsgerichte werkers. Daarnaast merken
we op dat een aantal kinderen, tieners en jongeren slechts
af en toe deelnemen aan ons vast aanbod of deelnemen aan
occasioneel aanbod zoals bijvoorbeeld een opendeurdag.

Onze sterke focus op pleinwerk en vindplaatsgericht werken
is weerspiegeld in de cijfers. We kozen er in 2016 voor om -
naast de extra middelen voor onze pleinopdracht – op bepaalde
plaatsen ook de inzet van de binnenwerking te verschuiven naar
de pleinwerking. En dat aanbod begint nu stilaan vaste grond
te krijgen: pleinwerk was goed voor 1/4 van alle activiteiten in
2017.
De activiteitsuren stijgen aanzienlijk ten opzichte van de 2
vorige jaren. Het aantal uniek geregistreerde deelnemers stijgt
ook beetje, maar het aantal deelnames daalt wat. We kunnen
dus stellen dat we meer tijd besteden aan jeugdwerk, met iets
meer unieke deelnemers, maar dat die deelnemers minder vaak
deelnemen.

 

2. Het aantal meisjes en jongens

 meisjes-jongens

Voor de 6 tot 11-jarigen is er een evenwicht jongens-meisjes.
Dat evenwicht manifesteert zich al jaren.
Voor de eerste keer zien we dit evenwicht ook bij de
tieners. Daar lijkt de trend gezet als we de gestage groei van
tienermeisjes bekijken vanaf 2015.

Het piekjaar 2016 voor wat betreft meisjes 16+ is weer
teruggevallen naar de “normale” 12%. In 2016 waren er heel
wat acties om 16+ meisjes meer te betrekken. Het effect
daarvan was van korte duur. Uiteraard blijven we nadenken,
testen, onderzoeken over hoe we de wat oudere meisjes
duurzaam kunnen bereiken.

 

3. De aard van het activiteitenaanbod in  de voorbije jaren

activiteiten

Deze cijfers geven een verdeling in soorten aanbod weer.
De cijfers hebben geen betrekking op het steunpunt Sport. De
categorieën zijn beperkt.
We kunnen stellen dat:

  • Het permanent aanbod heel duidelijk de basis is en blijft van onze werking.
  • In het permanent aanbod zowel vaste activiteiten als projectmatig werk vervat zit.
  • We ernaar streven om een zo weinig mogelijk consumptief aanbod op te zetten. Het beperkte aandeel uitstappen is hiervan een indicatie.
  • Sport, en meer in het bijzonder voetbal, een belangrijk thema is om een brede maatschappelijk kwetsbare doelgroep duurzaam te laten participeren aan jeugdwerk.

In 2017 hebben we weer meer contacturen, zowel voor kinderen, tieners als
jongeren. In de bovenstaande cijfers zitten Plein Publik, vindplaatsgericht
werk en Kras Sport echter niet vervat (omdat we deze werkingen anders
registreren).

Het totale aanbod, exclusief Kras Sport, maar inclusief Plein Publik én
vindplaatsgericht werken, is verwerkt in onderstaand taartdiagram. In dit
diagram zien we dat 28% van ons aanbod bestaat uit “buitenaanbod”. Dit wil
dus zeggen dat we voor meer dan 1/4de van de tijd op de pleintjes werken.

taartdiagram